Våtrumsfog

Omfattning:

Denna rekommendation avser rörelsefogar i väggar och vid övergångar mellan vägg och golv i våt- hygienutrymmen, t ex badrum, tvättrum och kök.Tätningar i samband med VVS-installationer utförs i regel av VVS-installatören eller av plattsättningsentreprenören. De behandlas därför inte. Undantagna är också fogar i t ex processlokaler inom livsmedelsindustrin där särskilda krav kan finnas på beständighet mm.

Rörelsefogars funktion i våtrum:

Rörelsefogar förekommer i samband med kakel- och klinkerbeklädnader, vid duschplatser, toaletter, tvättställ, badkar och vid rörgenomföringar i väggar och golv. Tätningar förekommer bl a vid övergång mellan väggbeklädnader och golvbeklädnader av t ex plastmaterial.Rörelsefogarnas uppgift är att täta förekommande fogar samtidigt som en viss storlek på rörelser tillåts ske i fogarna. Rörelser kan även uppkomma p g a krympning i byggnadsstommen eller vid sättningar och vibrationer i byggnaden. Temperaturbetingade rörelser spelar ofta mindre roll eftersom temperaturvariationerna vanligen är små.
Rörelsefogarnas tätande funktion förhindrar vatten och smuts att tränga in i konstruktionen. Samtidigt underlättas rengöring. På så sätt uppnås både en estetisk och en hygienisk funktion.

Mögel:

Mögelbildning i våtrum är ett vanligt problem. Mögelangrepp orsakas av många olika arter av mögelsvampar. De utvecklas vid c:a 80% eller högre relativ luftfuktighet.För att minska risken för mögelpåväxt innehåller fogmassor för våtrumsanvändning s k fungicider. För att vara effektiva måste de vara vattenlösliga. Vid kontakt med vatten kommer de därför så småningom att lakas ur fogmassan vilket medför att effekten avtar. Beständigheten minskar med ökande vattenpåverkan samtidigt som en ökning av fogtjockleken förlänger den skyddande effekten.Mögelsvampar har stor förmåga att anpassa sina levnadsvillkor till olika förutsättningar. Fungicidens verkan kan därför variera i olika miljöer.