Rörelsefog

Omfattning och funktioner:

Rörelser kan uppkomma i golvkonstruktioner genom att golvet eller omgivande byggnadsdelar belastas eller p g a krympning och temperaturrörelser. För att rörelserna inte ska ge upphov till sprickbildning eller andra skador måste konstruktionerna förses med rörelsefogar.
Denna rekommendation avser utformning och utförande av rörelsefogar i t ex industrilokaler, storkök, lagerhallar, parkeringsdäck, loftgångar, simhallar, omklädningsrum och på balkonger och terasser.
Den bärande konstruktionen består vanligen av betong. Golvet har ofta en beläggning av klinker, epoximassa eller liknande. Det kan också vara målat. Om golvet är belagt med klinker kan övergolvet vara skilt från den bärande konstruktionen med ett glidskikt av t ex polyetenfolie. Därigenom minskar risken för spänningssprickor i övergolvskonstruktionen.
Rörelsefogar utföres där golv ansluter till vägg, pelare och golvbrunnar. Stora golvytor indelas ofta i fält skilda från varandra med rörelsefogar. Rörelsefogar används också för att avgränsa golvytor med olika typer av beläggningar.

Dimensionering:

Stora golv bör indelas i rektangulära fält. Avståndet mellan fogarna bör inte vara mindre än 3m eller större än 9m. Nödvändig fogbredd beräknas med utgångspunkt från de deformationer och den krympning som kan förekomma i byggnadsstommen.
Rörelsefogar i golvbeläggning ska i förekommande fall placeras direkt över fogar i undergolv.
För att undvika skador av direkt last bör fogbredden vara högst 15 mm i fält där trafiklast kan förekomma. Normalt förekommande laster från hjul och gångtrafik kommer då att överbrygga fogen och upptas av omgivande material. Fogar intill vägg och pelare kan vara bredare.
Fogbredden bör av praktiska skäl inte underskrida 8 mm.

Utformning:

Fogar i golv med trafiklast från t ex truckar måste skyddas från kantskador. Ett begränsat skydd erhålls om fogkanten fasas och/eller genom att golvet beläggs med t ex epoximassa. Ett mera fullständigt skydd erhålls genom att förstärka fogkanterna med ingjutna stålprofiler.

Rörelsefog