Fönsterfog

Bakgrund och syfte:

Fogen mellan träfönster och vägg måste utformas på ett riktigt sätt för att skador skall kunna undvikas. Det är särskilt viktigt att fogen får en fuktteknisk genomtänkt konstruktion eftersom det är genom åtgärder på konstruktionsstadiet som möjligheterna är störst att förebygga skador.

Tyvärr saknas ofta detaljritningar för fönsteranslutningen/fogen. Det förekommer även att en beskriven konstruktion inte tillräckligt tillgodoser funktionskraven.

Vad som sägs i rekommendationen om fönster gäller i huvudsak även dörrar.

Myndighetskrav:

Nybyggnadsreglernas krav på fogens funktioner framgår av nedanstående citat ur NR och HusAMA 83.

  • NR 7:23 Ytterväggar, fönster och dörrar.
    Fasadbeklädnader av träpanel, skivor o d samt skalmurar skall anordnas med bakomliggande dränering och luftning så att fukt kan avledas utåt och så att uttorkning av väggen kan ske. Fönster, dörrar, infästningar, ventilationsanordning, fogar och andra detaljer som genombryter eller anluter till väggen skall anordnas på motsvarande sätt.
  • HusAMA Z1.11 Tätning av rörelsefogar i yttervägg med fogmassa. Utvändig tätning med fogmassa o d kring fönster och fönsterdörrar av trä kan ge rötskador på karmen om fogen utförs på ett felaktigt sätt och inte ventileras. Dessutom måste fogen medge dimensionsändringar utan att funktionerna i övrigt äventyras.

Dränering och ventilation:

Kraven på dränering och ventilation kan i praktiken uppfyllas på många sätt. Ansvaret för konstruktionen ligger i första hand på konstruktören/beskrivaren.


Isolering och lufttätning:

Anslutningen mellan fönsterkarm och vägg skall vara lufttät. Därigenom förhindras luft att strömma genom fogen vid invändigt övertryck då risken för höga lufthalter i träfönster är särskild stor. Fuktig och varm inneluft pressas ut genom fogen och kan kondensera mot fönstrets kalla ytterdel vid brister i lufttätningen. Vid undertryck inomhus kommer kall uteluft att strömma in genom fogarna och orsaka besvärande drag och andra olägenheter.

Tryckutjämning:

Öppningarna för dränering och ventilation har även en tryckutjänande funktion. Tryckutjämningen innebär att lufttrycket i dränerings/ventilationskanalen kommer att ligga nära uteluftstrycket.

Fönsterfog