Brandtätning

Varför Brandtäta?

Brand i en byggnad kan medföra katastrofala följder. Brand sprider sig snabbt genom schakt, korridorer och andra öppningar. Det finns ingen tid utsatt för hur fort branden kan sprida sig, den kan bara "explodera" och ödelägga stora ytor på någon sekund.
För att skydda sig mot spridning av brand och rök, utförs brandtätning. Detta kan göra skillnaden mellan ett litet driftavbrott och en katastrof med dyra kostnader och förseningar. Rätt tätning kan spara avsevärda summor vid kommande kabel- och rördragningar.

Myndighetskrav:

Boverkets Byggregler, BBR 94 avsnitt 5, innehåller de grundläggande kraven på brandskydd av byggnader. Kraven innebär bland annat att brandavskiljande byggnadsdelar skall vara täta mot genomsläpp av flammor och gaser och att anslutningar mellan brandklassificerade byggnadsdelar skall utföras så att byggnadsdelens brandavskiljande funktion upprätthålls under den tidsperiod som gäller för anslutande byggnadsdelar.